Privacybeleid

De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik door de firma Lablight en door de organismen
die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden: verkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door de bovenvermelde personen.

Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen bij de houder van het bestand, namelijk Lablight, die aan de voorkant van dit document staat. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het openbaar register van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.